Biography

        Domov
      

 O AVTORJU
  zivljenjepis
  koncept
  curriculum
  razvoj
  likovne kritike

GENERATIVE ART
  generative art
  avtorstvo
  ustvarjanje

GALERIJE
  galerije vse
  novejsa dela
  mozaik
  kras
  prvi zacetki

DEMO PROGRAMI
  visual basic pr.
  java programi
  kratki VB6 prg.

OSTALO
  voscilo
  portreti

KONTAKT
  kontakt

KONEC

 


  

LINKI
GA konference
 GA linki
Drugi linki
 
 
 
OBISKOVALCI
ste obiskovalec
 št.:  257070
od okt/2002   
 
 
 
 

ZAKRIVLJENE OBLIKE 01 - program rotation04

        

Image properties: Picture box Picture1, Cartesian plain: x from –3 to +3; y from –3 to +3; dimension: width 500 pixels, height 500 pixels, command button for next image

Result description:

Basic concept:

Algorithm description:

Download and run exe version

Visual Basic source code

Public fre, fgr, fbl, x1, y1

Private Sub Command1_Click()
     Picture1.Cls: Call draw
End Sub

Private Sub Form_Load()
     Form1.Show: Randomize Timer: Cls: Picture1.BackColor = RGB(0, 0, 0)
     fre = 1: fgr = 1: fbl = 1: Call draw
End Sub

Private Sub draw()
     Randomize Timer: On Error Resume Next: koncaj = 0
     r = 2: dr = -0.00003: fi = Rnd * 6.286: dfi = 0.0005
     r1 = 0.7: fi1 = Rnd * 6.286: dfi1 = 0.002
     re = Rnd * 256: gr = Rnd * 256: bl = Rnd * 256
     dre = (Rnd * 1) / 20: dgr = (Rnd * 1) / 20: dbl = (Rnd * 1) / 20
     fix1 = -3 + Rnd * 6: fiy1 = -3 + Rnd * 6
     fix2 = -3 + Rnd * 6: fiy2 = -3 + Rnd * 6
     For n = 1 To 70000
     r = r + dr: fi = fi + dfi
     x = r * Cos(fi * fix1): y = r * Sin(fi * fiy1)
     i = (x + 3) * (500 / 6): j = (3 - y) * (500 / 6)
     fi1 = fi1 + dfi1: dx1 = r1 * Cos(fi1 * fix2): dy1 = r1 * Sin(fi1 * fiy2)
     x1 = x + dx1: y1 = y + dy1
     i1 = (x1 + 3) * (500 / 6): j1 = (3 - y1) * (500 / 6)
     If re > 255 Then fre = -1
     If re < 2 Then fre = 1
     If gr > 255 Then fgr = -1
     If gr < 2 Then fgr = 1
     If bl > 255 Then fbl = -1
     If bl < 2 Then fbl = 1
     re = re + dre * fre: gr = gr + dgr * fgr: bl = bl + dbl * fbl
     Picture1.Line (i, j)-(i1, j1), RGB(re, gr, bl)
     Picture1.Line (i + 1, j)-(i1 + 1, j1), RGB(re, gr, bl)
     Picture1.Line (i, j + 1)-(i1, j1 + 1), RGB(re, gr, bl)
     Next n
End Sub